Sunday, Jun 24th

Last update:02:57:28 AM GMT

Headlines:
You are here:
 

Sık sorulan sorular ( Sağlık personeli)

E-posta Yazdır PDF

Kimler aile hekimi olabilir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mesleğini icra etmeye yetkili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ?devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartları? belirleyen 48. maddesinin  (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerindeki özellikleri taşıyan ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre Aile Hekimi Uzmanı olanlar ile Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan diğer uzman tabip/ tabipler aile hekimi olabilirler.

Aile hekimliği uygulamasına geçişte aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sayılarının ve çalışma bölgelerinin tespiti nasıl yapılmaktadır?

Aile hekimliği uygulanan ve uygulanacak olan illerde ortalama 3500 kişiye bir aile hekimi düşecek şekilde aile hekimi çalışma bölgeleri tespit edilir. Aile hekimlerinin çalışma bölgeleri nüfus yoğunluğu, idari ve coğrafi şartlar ile kişilerin sağlık hizmeti alma alışkanlıkları göz önünde bulundurularak belirlenir. İdari, coğrafi ve nüfus özellikleri ile yerel şartları farklılık gösteren yerleşim yerlerindeki pozisyonlarda aile hekimine kayıtlı nüfus sayısı değişiklik gösterebilir.

Bir aile hekimine kayıtlı kişi sayısının 1000 kişinin altına düşmesi halinde aile hekiminin durumu ne olacaktır?

Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız olarak iki aydan fazla süreyle (aylık yapılan üçüncü bildirimde) 1000 kişinin altına düşmesi durumunda aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmeleri, ilgili vali tarafından herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan sona erdirilir. Sözleşmesi fesih edilen aile hekiminin yerine bir başka hekim görevlendirilebilir. Sözleşmesi fesih olan hekim eski kadrosuna iade edilir.

Aile hekimliği uygulamalarında denetimler nasıl yapılmaktadır?

Aile sağlığı merkezleri, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Bakanlık, ilgili mülkî idare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tâbidir. Denetim yapmaya yetkili amir, ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılığı doğrudan kendisi tespit edebileceği gibi, tespiti yapmak üzere incelemeci veya soruşturmacı da görevlendirebilir.

Sağlık kayıtlarının tutulmasından kim sorumludur?

Aile hekimi verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutmak ve gerekli bildirimleri yapmakla sorumludur.

Aile hekimleri veya aile sağlığı elemanları kendi aralarında becayiş yapabilirler mi?

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği?nde becayişe izin veren herhangi bir hüküm bulunmadığından becayiş mümkün değildir.

Devlet hizmeti yükümlülüğü devam eden bir hekim aile hekimi olabilir mi?

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun   Ek Madde 5 ? (Ek: 21.6.2005 ? 5371/1 md.) 2inci fıkrasında; ?Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, bulundukları ilde sözleşmeli aile hekimi olarak çalışabilirler veya ihtiyaç halinde aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilebilirler. Bu personelin aile hekimliğinde geçen süreleri Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır. Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde bu uygulamadan kaynaklanan nedenlerle birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan Devlet hizmeti yükümlüsü personelin il içinde görev yeri değiştirilebilir.? denilmektedir. Dolayısıyla Devlet hizmeti yükümlüsü  bir hekim de aile hekimi olabilmekte ve  aile hekimi olarak çalıştığı  süre Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinden sayılmaktadır.

 Hastane bulunmayan ilçe merkezlerindeki acil sağlık hizmeti nasıl yürütülecektir?

Hastane bulunmayan ilçe merkezlerindeki acil sağlık hizmeti mesai saatleri dışında ilçedeki toplum sağlığı merkezi hekimleri ve aile hekimlerince icap veya gerektiğinde aktif nöbet şeklinde yürütülür. İlçe merkezindeki toplam hekim sayısı altı veya daha az ise icap, altıdan fazla ise aktif nöbet şeklinde yürütülür.

Aile hekimliği uygulaması içinde görev almak TUS (tıpta uzmanlık sınavı)?a girmeye veya farklı görevler için başvurmaya engel midir?

Aile hekimliği uygulaması içinde görev almak, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)?na girmeye veya farklı görevler için başvurmaya engel değildir. Ancak aile hekimliği uygulaması içinde çalışan hekim, farklı bir göreve başlamak için aile hekimliği uygulamasından ayrılmak zorundadır.

Aile hekiminin diğer merkezlerde muayene olan tanı ve tedavisini yaptıran hastasından haberdar olması gereklimidir?

Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde ve bilgi işlem altyapısı Bakanlıkça oluşturulmak kaydıyla; ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk edilen veya bu kuruluşlara doğrudan müracaat eden kişilere verilen hizmetler, kendi aile hekimine elektronik ortamda bildirilecektir. Gebe ve bebek tespiti ile izlemleri, doğum ve bildirimi zorunlu hastalıklar gibi durumlar  hizmeti sunan sağlık kurum ve kuruluşu tarafından aile hekimine iletilmek üzere müdürlüğe en geç beş iş günü içerisinde bildirilmelidir.

Aile hekimi veya aile sağlığı elemanının izin hakları nasıl olacaktır?

Sözleşmeyle çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin süreleri otuz gündür. Bu personele, mazereti sebebiyle 5 gün daha izin verilebilir(Ayrıntılı bilgi Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelikten öğrenilebilir). Yıl içinde tek hekimin uygun görmesiyle toplam yirmi güne kadar hastalık izni kullanılabilir. Toplam yirmi günü aşan hastalık izni için sağlık kurulu raporu gereklidir.

Görevlendirme ile çalışan Aile hekimi veya aile sağlığı elemanının izin hakları nasıl olacaktır?

Görevlendirme ile çalışan  aile hekimi ve aile sağlığı elemanları izinler bakımından asli statülerine ilişkin mevzuata tabidirler.

Aile hekimi veya aile sağlığı elemanının doğum izni hakkı nasıl olacaktır?

Bayan personele doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle izin verilir. Çoğul gebelik halinde doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde sağlık durumunun uygun olduğunu hekim raporuyla belgeleyen personel isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda kadın personelin isteği halinde, doğum öncesinde çalıştığı süreler doğum sonrası ücretli izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık ücretli iznin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası ücretli izne eklenir.

Yerleştirmelere sadece hizmet puanının etkisi nasıldır ve hizmet puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Yerleştirmeler iki grup halinde yapılmaktadır. Başvuru yapan aile hekimliği uzmanları birinci grup, tabipler ve izin verilen diğer uzman tabipler ise ikinci grup olacak şekilde hizmet puanına göre sıralanırlar. Hizmet puanı 8.6.2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklanan bölge, grup ve puanlarına göre hesaplanmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp, aile hekimliği eğitimi alarak sertifika sahibi olan ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre seçilerek birinci aşama uyum eğitiminde eğitici olarak yer alanlara eğitici olarak katıldıkları her bir eğitim için Yönetmeliğimizde yer alan ek puan verilmektedir. Eğitimden kazanılan ek puanlar ülke genelinde sadece bir defaya mahsus olmak üzere kişinin kadrosunun bulunduğu ilin aile hekimliği ilk yerleştirmesinde kullanılmak üzere hizmet puanına eklenmektedir.

Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin, hizmet puanı nasıl hesaplanacaktır?

Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin başvuruları alınır ve prim ödenmek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştıkları süreler de dâhil edilerek hizmet puanları hesaplanır. Bu sıralamaya göre yerleştirmeler yapılır. Bu hizmet puanı sadece aile hekimliği ilk yerleştirme ve nakillerinde geçerlidir.

  Kamu görevlisi olan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirmeleri nasıl olacaktır?

Kamu görevlisi olan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirilmesinde: Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olmak şartı ile o ilin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yapabilmektedir. Başvuru yapan aile hekimliği uzmanları birinci grup, tabipler ve diğer uzman tabipler ise ikinci grup olacak şekilde hizmet puanına göre sıralanırlar. Yerleştirmeler önce birinci grup olmak üzere en yüksek hizmet puanından başlanarak yapılır.

Birinci grubun yerleştirilmesinde Aile hekimliği uzmanları, grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bununla birlikte dört (dâhil) - altı (dâhil) birim planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, altının üzerinde birim bulunan aile sağlığı merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak bir alt gruptan hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir.

İkinci grubun yerleştirilmesinde birinci grubun yerleştirilmesinde tercih hakkını kullanmayan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabipler en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlerine göre boş kalan aile hekimliği pozisyonlarına yerleşirler.

İlk yerleştirmeye müracaat edip, yerleştirme işlemine katıldığı halde yerleştirme sırası kendisine gelmeden bütün pozisyonların dolması nedeniyle yerleştirilemeyenler yedek listeye kaydedilirler. Yedek listeye ilk yerleştirmeden sonra ilave yapılmaz.

Kamu görevlisi olmayan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirmeleri nasıl olacaktır?

İlde aile hekimliği pozisyonlarının doldurulamaması halinde Valilik kamu görevlisi olmayan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimi olarak çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan sayıyı belirleyerek Bakanlıktan talepte bulunur. Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile pozisyon adedi belirlenir. Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun?un 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyıp kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin başvuruları alınır ve prim ödenmek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştıkları süreler de dâhil edilerek hizmet puanları hesaplanır.

Pilot il dışından yerleştirme nasıl yapılır?

Pilot il dışından yerleştirme işlemi Bakanlığın izni ile yapılabilir. Bu durumda müracaat eden kişilerin muvafakatişlemlerinden sonra yerleştirme yapılır.  Memurlar ile sözleşmeli statüden ayrılacak olanların yerleştirilmeleri kamu görevlisi olan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirilmeleri usulüne göre yapılır.

İlde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması durumunda yerleştirmeler nasıl yapılır?

İlde herhangi bir nedenle aile hekimliği pozisyonlarının boşalması veya yeni pozisyon açılması durumunda, en geç bir ay içinde aşağıdaki sıralamaya göre nakil veya yerleştirme işlemi yapılır:

a) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri.

Bu grupta bulunan aile hekimlerinde öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihidir.

b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki birinci grubun yerleştirilmesinde belirtilen uzman aile hekimliği kontenjanı var ise o pozisyonu önce aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları daha sonra ise kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan aile hekimliği uzmanları.

c) 5258 sayılı Kanuna tabi olarak pilot ilde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aile hekimi olma hakkını kazanmakla beraber idari görevlerinden ayrılmaları uygun görülmeyen il sağlık müdürü, müdür yardımcıları veya şube müdürleri ile pilot ilde aile hekimi iken askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri.   

ç) Varsa yedek liste

İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.

d) Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan tabip/uzman tabipler.

Yerleştirme yapılırken, Bakanlığın internet sayfası üzerinden en az beş gün süreyle boş pozisyonun ilanı yapılır ve il içinde yer değiştirme talebi olan personelin belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir. (a) bendi hariç olmak üzere diğer bentlerde personel kendi içinde hizmet puanına göre sıralanır ve en yüksek hizmet puanı olan personelden başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirme yapılır.

Aile sağlığı elemanları nasıl yerleşecekler?

Aile sağlığı elemanları aile hekimleriyle anlaşmaları durumunda Valilikle sözleşme imzalarlar.

 Yerleştirme günü aile hekimi hastalık gibi herhangi bir nedenle yerleştirmeye katılamazsa ne olur?

Yerleştirme işlemi için adayın kendisinin bizzat katılması gereklidir. Hastalık gibi bir sebepten dolayı salona gelemeyecek olan adaylar noterden alınmış vekâletname ile bir başka kişiyi görevlendirebilirler. Mazeretler il yerleştirme komisyonu tarafından değerlendirilip karara bağlanır.

Hekimler yerleştirme işleminden nasıl haberdar olacaklar?

İlan metni il sağlık müdürlüğünün ve Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinden yayınlanacaktır.

Emekli hekimler aile hekimliğine başvurabilir mi?

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olmuş hekimler kamu görevlisi olmayan tabip yerleştirmeleri usulüne göre müracaat edebilirler.

Aile hekimliğinde sözleşme süresi ne kadardır?

Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile yapılacak sözleşmelerin süresi bir yıl olup, bütçe yılı itibarıyla düzenlenir.

Aile hekimliğinde sözleşme giderleri kim tarafından karşılanır?

Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (damga vergisi hariç) Bakanlıkça karşılanır.

Sözleşme imzalayan personel eski kadrolarını ve iş güvencelerini kaybedecek mi?

Aile hekimliği uygulamasında sözleşme imzalayan personel eski kurumlarından ücretsiz izinli sayılır ve kadrolarıyla ilişkileri devam eder. Sözleşmeleri herhangi bir nedenle fesih olduğundaeski kurumlarına geri dönerler. Dolayısıyla iş güvenceleri devam etmektedir.

Sözleşme imzalamış aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları atama talebinde bulunabilir mi?

25.05.2010 tarihinde yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği; memur olarak görev yaparken aile hekimliği sözleşmesi imzalayanların memuriyete tekrar dönmeden tayin talebinde bulunabilmesine imkân tanımaktadır.

4/B sözleşmeli personel ile 4924 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personel aile sağlığı elemanı olabilir mi?

Evet olabilir. 657 sayılı Kanun?un 4/B maddesine  ve 4924 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli personelden aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyenlerin pozisyonunun vize edildiği ilçe sınırları içindeki bir aile sağlığı merkezinde sözleşme imzalamak suretiyle çalışmaları mümkündür.

Aile hekimliğinde çalışma saatleri nasıl olacaktır?

Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tam gün esasına göre çalışırlar. Haftalık çalışma süresi 40 saattir. Mesai saatleri ve günleri, çalışma yerinin şartları da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak aile hekimi tarafından belirlenir ve müdürlükçe onaylanır. Çalışma saatleri içerisinde poliklinik gün ve saatleri ayrıca belirtilir. Yapılacak ev ziyaretleri ve gezici/yerinde sağlık hizmetleri çalışma süresine dâhil edilir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda çalışma saatlerine bağlı kalınmaksızın çalıştırılabilirler.

Aile hekimine ücret ödemesi ne zaman yapılacaktır?

Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının yerel sağlık idarelerine bildiriminden itibaren 15 gün içerisinde yapılmaktadır.

Aile sağlığı elemanlarının ücretleri aile hekimleri tarafından mı karşılanıyor?

Aile Sağlığı Elemanlarının ücretleri doğrudan devlet tarafından ödenmektedir. Ancak aile hekimi  ek olarak aile sağlığı elemanı istihdam etmek isterse bu kişinin ödemelerinden aile hekimi sorumludur.

Aile sağlığı merkezi olarak sağlık ocağı binasını kullanmak tercih edilirse kira verilecek mi? Bu kirayı kim belirleyecek?

Daha önce sağlık ocağı binası olarak kullanılan binalar aile hekimlerine kira karşılığı verilmektedir. Bu kira bedelleri Milli Emlak Müdürlükleri tarafından belirlenmektedir.

Aile hekimleri temizlik hizmetleri için personel çalıştırabilirler mi?

Aile hekimleri, sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya vb. hizmetler için ferden veya müştereken personel çalıştırabilir ya da hizmet satın alabilirler.

Daha önce bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmuş hekimler aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşme imzalarlarsa emekli maaşları kesilecek mi?

Evet, bu nedenle çalışmaya başladıklarında bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeleri gerekmektedir.

Aile hekimliği uygulamasında çalışan personel emekli ikramiyesi alacak mı?

Sözleşmeli aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının kadroları ile ilişkisi devam ettirilerek her yıl düzenli olarak kadro ? derece ilerlemeleri ile intibakları yapılarak kayıtlara işlenir. Sosyal güvenlik kurumu mevzuatı ile kazanmış olduğunuz emekli ikramiyesi hakları eskiden olduğu gibi devam edecektir.

Aile sağlığı merkezlerinde laboratuar hizmeti verilecek mi?

Tanı ve takip için gerekli görülen basit görüntüleme ya da laboratuvar tetkikleri aile sağlığı merkezlerinde yapılabilir. Aile hekimlerinin istediği laboratuvar tetkikleri öncelikle halk sağlığı laboratuvarı olmak üzere müdürlüğün uygun gördüğü bir laboratuvarda yapılmaktadır. Bu laboratuvarların seçiminde iç ve dış kalite kontrol programlarının uygulanıyor olması dikkate alınmaktadır. Laboratuvar tetkik ücretleri bu iş ayrılan bütçeden karşılanmaktadır.

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) nedir?

AHBS, Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında görev yapacak aile hekimi ve aile sağlığı elemanının kullanımı için hazırlanmış bir bilgisayar programıdır. AHBS, temelde şu fonksiyonları yerine getirmek üzere tasarlanmıştır:  

a) Vatandaşlarımızın, T.C. Kimlik Numaraları esas alarak aile hekimlerine kayıt edilmesi,
b) Aile hekimliği uygulamasının mevzuatına uygun olarak, vatandaşlarımızın sağlık bilgilerinin ve aile hekimlerinden aldıkları sağlık hizmetinin elektronik ortamda kayıt altına alınması,  

c) Kayıt altına alınan bilgilerin, Bakanlık Merkez Teşkilatında yer alan Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) veri tabanına elektronik ortamda aktarılması,  

d) Aile hekimleri ile Bakanlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi arasında karşılıklı mesajlaşmaya  imkân tanıması,  

e) Aile hekimlerinin yaşadıkları her türlü sorunu Bakanlığa ve İl Müdürlüğüne iletebilmesi,

 f) Aile hekimince verilen sağlık hizmetine dair raporlama desteğinin sağlanmasıdır.

Aile hekimliği uygulamasında Adli tabiplik hizmetleri ile acil hizmetler nasıl verilir?

Adli tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği hastane bulunan yerlerde, yerinde otopsi dışındaki adli tıp hizmetleri hastaneler tarafından verilir. Yerinde otopsi mesai saatleri içerisinde toplum sağlığı merkezi hekimlerince yapılır.

Hastane bulunmayan ilçe merkezleri ve entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde acil sağlık hizmetleri ile yerinde otopsi hizmeti dışındaki adlî tabiplik hizmetleri; mesai saatleri içinde aile hekimleri, mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde ise ilçe merkezindeki, toplum sağlığı merkezi hekimleri, entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde çalışan hekimler ve aile hekimlerinin toplamı dikkate alınarak aşağıdaki gibi icap veya aktif nöbet uygulamaları şeklinde yürütülür.

Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu yerlerde ve hastane bulunmayan ilçe merkezlerindeki adli tıbbi hizmetler ile acil sağlık hizmetleri mesai saatleri dışında ilçedeki toplum sağlığı merkezi hekimleri ve aile hekimlerince icap veya aktif nöbet şeklinde yürütülür. İlçe merkezindeki toplam hekim sayısı altı veya daha az ise icap, altıdan fazla ise aktif nöbet şeklinde yürütülür

Bireysel aşılama hizmetleri aile hekimi tarafından yürütülür. Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında ve/veya Bakanlıkça yürütülen kampanyalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan aşılar, bölgesindeki toplum sağlığı merkezi tarafından aile hekimlerine ulaştırılır. Aile hekimleri aile sağlığı merkezinde soğuk zincir şartlarının sürdürülmesi için gerekli tedbirleri alır. Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerinin müştereken muhafaza ettikleri aşılar için üçer aylık aralıklarla bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanı soğuk zincir sorumlusu olarak belirlenir. Aile sağlığı merkezinde yalnızca bir aile hekimliği biriminin bulunması halinde sorumluluk bu birimdeki aile hekimi ile aile sağlığı elemanına aittir.

Adli tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği hastane bulunan yerlerde, yerinde otopsi dışındaki adli tıp hizmetleri hastaneler tarafından verilir. Yerinde otopsi mesai saatleri içerisinde toplum sağlığı merkezi hekimlerince yapılır.

Hastane bulunmayan ilçe merkezleri ve entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde acil sağlık hizmetleri ile yerinde otopsi hizmeti dışındaki adlî tabiplik hizmetleri; mesai saatleri içinde aile hekimleri, mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde ise ilçe merkezindeki, toplum sağlığı merkezi hekimleri, entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde çalışan hekimler ve aile hekimlerinin toplamı dikkate alınarak aşağıdaki gibi icap veya aktif nöbet uygulamaları şeklinde yürütülür.

Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu yerlerde ve hastane bulunmayan ilçe merkezlerindeki adli tıbbi hizmetler ile acil sağlık hizmetleri mesai saatleri dışında ilçedeki toplum sağlığı merkezi hekimleri ve aile hekimlerince icap veya aktif nöbet şeklinde yürütülür. İlçe merkezindeki toplam hekim sayısı altı veya daha az ise icap, altıdan fazla ise aktif nöbet şeklinde yürütülür.

Aile hekimliğinde aşılama hizmetleri nasıl yapılacaktır?

Bireysel aşılama hizmetleri aile hekimi tarafından yürütülür. Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında ve/veya Bakanlıkça yürütülen kampanyalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan aşılar, bölgesindeki toplum sağlığı merkezi tarafından aile hekimlerine ulaştırılır. Aile hekimleri aile sağlığı merkezinde soğuk zincir şartlarının sürdürülmesi için gerekli tedbirleri alır. Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerinin müştereken muhafaza ettikleri aşılar için üçer aylık aralıklarla bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanı soğuk zincir sorumlusu olarak belirlenir. Aile sağlığı merkezinde yalnızca bir aile hekimliği biriminin bulunması halinde sorumluluk bu birimdeki aile hekimi ile aile sağlığı elemanına aittir.

Gezici sağlık hizmeti nedir? Nasıl yapılır?

Sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim yerleri için gezici sağlık hizmeti planlanır. Aile hekimine gezici sağlık hizmeti için kayıtlı nüfusun sayısına göre yönetmelikte belirlenen hükümler kapsamında ziyaret sayıları ve saatleri belirlenir. Aile hekimi; köy ve mahalle muhtarları ile kurum yetkilileri vasıtasıyla en geç bir önceki ayın son iş günü saat 12.00 ye kadar programının duyurulmasını sağlar. Uygulama sağlık müdürlükleri tarafından denetlenir.

 Gezici sağlık hizmeti için planlama nasıl yapılır?

Coğrafi durum, iklim ve ulaşım şartları ile kendisine bağlı yerleşim birimlerinin sayısı dikkate alınarak ve her 100 kişi için ayda üç saatten az olmamak üzere aile hekimi tarafından yapılır. 750 kayıtlı kişiye kadar haftada en az bir kez, 750 ve üzeri kayıtlı kişiye ise haftada en az iki kez gezici sağlık hizmeti verilir. Gezici sağlık hizmeti bölgesinde Bakanlığa ait sağlık tesisi var ise bu tesisler hizmet için kullanılabilir. Aile hekimi gezici ve/veya yerinde sağlık hizmeti planını sözleşme döneminin ilk ayında aylık olarak yapar, toplum sağlığı merkezine bildirir ve bunu sözleşme döneminin sonuna kadar uygular.