Sunday, Jun 24th

Last update:02:57:28 AM GMT

Headlines:
You are here:
 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu - Sayfa 5

E-posta Yazdır PDF
İçerik Sayfaları
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Tüm Sayfalar

 

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA Görevden Uzaklaştırma :

Madde 137 - Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir

Yetkililer :

Madde 138 - Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır :

a) Atamaya yetkili amirler;
b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;
c) İllerde valiler;
d) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakatı şarttır.)
Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir.

Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu :

Madde 139 - Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.
Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyle bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırma :

Madde 140 - Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 657 Sayılı Kanunun 138 inci maddesindeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.

Görevden Uzaklaştırılan veya Görevinden Uzak Kalan Memurların Hak ve Yükümlülüğü :

Madde 141 - Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir.Bu gibiler 657 sayılı kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.
657 Sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

Tedbirin Kaldırılması :

Madde 142 - Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 657 Sayılı kanunun 138 inci maddesindeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır.
Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 657 Sayılı kanunun 139 uncu madde hükmü uygulanır.

Memurun Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu Olan Haller :

Madde 143 - Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce :

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;
b) Yargılamanın men?ine veya beraatına karar verilenler;
c) Hükümden evvel haklarında kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;
ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;
Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılmasında Amirin Takdiri :

Madde 144- 657 Sayılı kanunun 140 ncı ve 142 nci maddeleri ile 143 ncü maddenin a, b, c fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.

Süre :

Madde 145 - Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.
Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

TAHAKKUK

AYLIK

Madde 147 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade eder.

 

HAK EDİŞLER KESİNTİLER
1- Gösterge 1- % 15 Emekli aidatı
2- Ek gösterge 2- % 2 Tasarrufa teşvik
3- Taban aylığı 3- % 25 Gelir vergisi
4- Kıdem aylığı 4- % 100 Artış farkı
5- Yan ödeme 5- % 25 Giriş aidatı
6- Çocuk yardımı 6- %o (binde) 4 .8 Damga vergisi
7- Özel hizmet tazminatı 7- Hizmet borçlanması
8- Aile yardımı  
9- Lojman tazminatı  
10- Yabancı dil tazminatı  
11- Makam tazminatı  
12- İkramiye  
13- Mahrumiyet ödeneği  
14- Doğum Yardımı  
15- Ölüm Yardımı  
16- Olağanüstü hal tazminatı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖSTERGE TABLOSU

366 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE GÖRE 15.4.1989 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN GÖSTERGE TABLO

DER/

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1- 1320 1380 1440 1500 - - - - -

2- 1155 1210 1265 1320 1380 1440 - - -

3- 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 -

4- 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265

5- 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110

6- 760 785 810 835 865 895 915 950 985

7- 705 720 740 760 785 810 835 865 895

8- 660 675 690 705 720 740 760 785 810

9- 620 630 645 660 675 690 705 720 740

10- 590 600 610 620 630 645 660 675 690

11- 560 570 580 590 600 610 620 630 645

12- 545 555 560 560 570 58 590 600 610

13- 530 535 540 545 550 555 560 570 580

14- 515 520 525 530 535 540 545 550 555

15- 500 505 510 515 520 525 530 535 540

Ek Göstergeler :

657 Sayılı Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları, hizmet sınıfları ve görev türleri dikkate alınarak 43 ncü madde gereğince ek gösterge tahsis edilmiştir.

Taban Aylığı :

1000 gösterge rakamının cari yıl içindeki taban aylığı kat sayısı sonucunda bulunan parayı,

Kıdem Aylığı :

Her hizmet yılı için 20 göstergenin cari yıl içindeki taban aylığı kat sayısı sonucunda bulunan parayı, (25 yıldan fazlası nazarı itibare alınmaz.)

YAN ÖDEME

a) İşgüçlüğü zammı : Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı,
b) İş riski zammı : Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı,
c) Eleman teminindeki güçlük zammı : Temininde, görevde tutulmasında veya belli yeterde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı,
d) Mali sorumluluk tazminatı : Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen parayı,

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

657 Sayılı Kanuna tabi kurumlarda çalışan personele en yüksek Devlet Memuru gösterge ve ek göstergesi toplamının cari yıldaki kat sayı çarpımı ile yan ödeme kararnamesindeki oranların çarpımı neticesinde ödenen parayı ifade eder.

LOJMAN TAZMİNATI

433 sayılı K.H.K ile kabul edilmiştir.
Aylıklarını 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta olan personele lojman tazminatı ödenir.
a) Kendilerine herhangi bir surette konut tahsis edilmiş bulunanlar,
b) Kurumların yurt dışı kadrolarına sürekli görevli atanmış olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri,
d) Sözleşmeli personel Lojman tazminatından yararlanamaz.
Kapsama dahil personelden; aylıklarının hesaplanmasında esas alınan ek göstergeleri :

2500 (dahil) ve daha fazla olanlara 600.000.-TL
1500 (dahil) ve 2500 arasında olanlara 400.000.-TL
Digerlerine (Ek göstergesi almayanlar dahil) 200.000.-TL
Lojman tazminatı ödenir.
Eşlerden her ikisinin de tazminata müstehak olması halinde sadece tazminat miktarı fazla olana ödeme yapılır.
Lojman tazminatına müstehak personelden bekar olanlara mahkeme kararı ayrı yaşayan veya boşanmış bulunanlara bu durumlarının devamı süresince yukarıdaki tutarların yarısı ödenir.
Eşinin ölümü nedeniyle dul kalan tazminata müstehak personele bu durumunun devamı süresince tazminat miktarı tam olarak ödenir.
Bu tazminat sair ödemelerde aylık kavramına dahil edilemez ve tazminatta hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümleruygulanır . Damga vergisi hariç hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz.

YABANCI DİL TAZMİNATI

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta olan personelden , Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tesbit olunan esas ve usuller çercevesinde her yıl Mayıs ve Kasım aylarında yapılan seviye tesbiti sonunda ;
A düzeyinde başarılı olanlara 750
B düzeyinde başarılı olarlara 500
C düzeyinde başarılı olanlara 250
Gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda bilinen her bir yabancı dil için yabancı dil tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan ödenir. Bu tazminata hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.
Yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerlidir . Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmiyenlerden yabancı dil seviyeleri (A) ve (B) düzeyinde olanların tazminatları bir alt düzeyden ödenir. (C) düzeyinde olanların tazminatları kesilir.
İstanbul?da Boğaziçi, Ankara?da Ortadoğu ve Bilkent Üniversitelerinden mezun olanlar imtihana girmeden (C) seviyesinde kabul edilir.

MAHRUMİYET ÖDENEĞİ

Memleketin tabii, ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık ve ulaştırma şartları dolayısıyle Devlet Memurlarının yaşama ve çalışmasında zorluk ve darlık gösteren yerlerine, sürekli görevle atananlara o yerin mahrumiyet derecesine göre mahrumiyet ödeneği verilir.

AİLE YARDIMI

657 Sayılı Kanunun 202 nci maddesi gereğince evli bulunan Devlet Memurlarına Aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eş için 700 gösterge rakamının aylık katsayı çarpımı sonucunda bulunan miktarı herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutmadan aylıkla birlikte aybaşında ödenir.

ÇOCUK YARDIMI

Memura herne şekilde olursa olsun yarar karşılığı çalışmayan çocuklar için 50 gösterge rakamının aylık katsayı çarpımı sonucunda bulunan miktarı herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutmadan aylıkla birlikte aybaşında ödenir.
Ancak iki çocuktan fazlası ve evlenen çocuklar, 19 yaşını dolduran çocuklar, 19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek öğrenim yapmakta bulunan erkek çocukları için 25 yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini bitirinceye kadar ve çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporu ile tesbit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesi devam olur.)

DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ

Çocuğun doğuşu yani doğum olayının meydana gelmiş bulunması ödeneğin ödenmesi için yeterli olup, çocuğun ölü veya canlı doğmuş olmasının önemi yoktur.
Çocuğun gerekli gelişmeleri tamamlanmadan doğmuş olması halinde yani miadından önce doğum halinde, bu ödeneğin ödenebilme olanağı yoktur. Şöyleki Yurttaşlar Yasasının 241-243 maddeleri ile 180-300 gün içindeki doğumlar normal kabul edilmektedir. Bu günler içinde doğan çocuklar için, Doğum yardımı ödeneğinin verilmesi gerekir.
Fakat, bu süreden önce anarahminde ceninin gerekli gelişmeleri tamamlayamaması nedeni ile meydana gelecek olayın doğum olmayıp cenin iskatı ( düşük) olarak kabulü gerekir. Bu halde ise doğum yardımı ödeneği yerine tedavi giderinin ödenmesi gereklidir.
Doğum yardımı, bir doğumda dünyaya gelen çocukların sayısına göre değil, doğum olayına göre ödenir. 75 gösterge rakamının aylık katsayı çarpımı sonucunda bulunan miktardır.

ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ

Ölü doğan çocuklar için ölüm yardımının verilip verilmeyeceği hususu, Sayıştay Genel Kurulunun 5.4.1979 tarih ve E. 1979 / 2 ; K.3986/1 Sayılı kararı ile açıklığa kavuşturulmuştur. Bu kararda, Devlet memurlarına miadında ölü doğan çocukları için ölüm yardımı ödeneğinin verilmesinin gerekeceği hükme bağlanmıştır.
Miadında ölü veya canlı doğduktan sonra ölen, ikiz veya daha fazla çocuklar için de ölüm yardımı ödeneği her çocuk için ayrı ayrı ödenecektir. Biri canlı biri ölü doğan ikiz çocuklar için ise, ölüm yardımı ödeneği ölü doğan çocuk için ödenecektir.
Memur kendisi ölürse 2 maaş, eş ve çocukları ölürse 1 maaş tutarında ölüm yardımı verilir. Sadece gösterge ve ek gösterge dahil edilir. Sair ödemeler dikkate alınmaz.
Eğer memurun gösterge ve ek göstergesi asgari ücretin altında ise asgari ücret esas alınır. Hiç bir vergiye ve kesintiye tabi tutulmaz.

OLAĞANÜSTÜ HAL TAZMİNATI

285 Sayılı Olağanüstü Hal ve Bölge Valiliği ihdası hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 nci maddesi gereğince bölgeye dahil olan iller ve mücavir illerde bulunan sürekli kamu görevlilerine ek tazminat verilmesi hükmü getirilmiştir.
Her aya ait tazminat o ayı takip eden aybaşında aylıklarla birlikte ödenir ve ödenecek tazminat miktarının hesabında en yüksek Devlet Memuru aylığına esas olan gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar esas alınır.
Bu ödemeler herhangi bir vergiye tabi tutulmaz . Aynı miktar kadar Kurum karşılığı tahakkuk ettirilir.
Olağanüstü Hal uygulamalarının kaldırıldığı mahallerde tazminat ödenmesine son verilir.
Olağanüstü Hal uygulanan iller dışında açılacak sınav, Hizmet içi eğitim, seminer ve kurslara katılmak üzere görevinden geçici olarak ayrılan personele ek tazminat ödenmez.
Yıllık izin ve mazeret izinlerinde tazminat kesilmez, hastalık izinlerinde ek tazminat kesilir.

MAAŞ DURUMU

Aylık gösterge tablosundaki derece ve kademelerde belirtilen gösterge rakamı var ise ek göstergesi dahil edilerek Bütçe Kanunu veya bu kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararı ile o yıl için tesbit edilen katsayının çarpımı yapılır. Buna Taban ve Kıdem aylığı ile Özel Hizmet Tazminatından ek göstergeye bağlı olarak % oranında eklenir. Bulunan miktar üzerinden %15 ,% 25, % 100 borçlanma ve tamamlayıcı aidatı ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu gereğince 645.000 Tl özel indirim % 2 oranında kesilen tasarrufa teşvik fonu var ise emekli aidatını geçmemek üzere 3239 Sayılı Kanuna göre özel sigorta pirimleri düşüldükten sonra kalan meblağ vergi matrahıdır. Bu meblağın % 25 gelir vergisi olarak hesaplanır.

Gelir vergisine Tabi Gelirler

1- Gösterge
2- Ek Gösterge
3 - Taban Aylığı
4- Kıdem Aylığı
5- Yan Ödeme

% 15 Emekli Aidatına Tabi Gelirler

1- Gösterge
2- Ek gösterge
3- Taban Aylığı
4- Kıdem aylığı
5- Özel Hizmet tazminatının ek göstergeye bağlı olarak % oranında

Tasarrufa Tabi Gelirler

1- Gösterge
2- Ek gösterge
3- Taban Aylığı
4- Kıdem aylığı
5- Özel Hizmet tazminatı
6- Yan Ödeme

Damga Vergisine Tabi Gelirler

1- Gösterge
2- Ek gösterge
3- Taban aylığı
4- Yabancı dil Tazminatı
5- Kıdem aylığı
6- Yan ödeme
7- Özel Hizmet tazminatı
8- Makam Tazminatı
9- Lojman Tazminatı

KIST AYLIKLARININ HESAPLANMASI

Memur O ay içinde kaç gün çalışmışsa, maaş durumu gösterge, ek gösterge, yan ödeme, kıdem aylığı, taban aylığı, özel hizmet tazminatı, lojman tazminatı, makam tazminatı, yabancı dil tazminatı toplamı, çalıştığı gün sayısıyle çarpılır.
O ay kaç gün ise 30, 31, 29 veya 28?e bölünür. Çocuk ve aile yardımı ödeneği kıst olarak hesaplanmaz. Kıst aylıklarından ( yeni göreve başlayanlardan) emekli aidatı kesilmez. İlk tam aylıktan eğer emekliliğe tabi bir görevde çalışmamışsa % 25 giriş aidatı kesilir. Çalışmışsa ve askerliğini yedek subay olarak yapmışsa giriş aidatı kesilmez, yalnız % 15 emeklilik keseneği kesilir.
Memurun kademe ve derece terfilerinde eski aylığı ile yeni aylığı arasındaki fark olarak kesilir. Artış farkı kesildiği ay % 15 emekli keseneği eski aylığı üzerinden kesilir.

Adayların Aylıkları :

Madde 158 - Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54 ncü maddesindeki esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar.
Aday memurlara, asaletleri tastik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.

Asaleti Onaylanan Memurların Kademe İlerlemeleri:

Madde 159- Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.

Kademe İlerlemesinde Verilecek Aylık:

Madde 160- Kademe ilerlemesinde memur bir ileri kademeye ait göstergeye tekabül eden aylığı alır.
Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olamaz.

Derece Değişikliğinde Verilecek Aylık:

Madde 161- Derece yükselmesi veya daha aşağı bir dereceye atama halinde, bu dereceden yukarı derecelere atanan memur;
a) 68 nci maddenin (B) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine,
b) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük ise, iktisap ettiği göstergeye eşit olan kademenin göstergesine, tekabül eden aylığı alır.
Alt derecede eşit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır.
B) Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan memur , kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla,
a) Atandığı derecede eski derecesinde almakta oldugu kademe göstergesine,
b) Atandığı derecede eşit gösterge yok ise, eski göstergesine en yakın kademenin göstergesine, tekabül eden aylığı alır.

Açıktan Atamada Aylığa Hak Kazanma:

Madde 165: Bir göreve açıktan aday veya asil memur olarak atananlar göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. Bu suretle göreve başlamada ilk aylık gün hesabıyla ay sonunda ödenir. Tasarrruf keseneği kesilmez

Kademe İlerlemesinde Aylığa Hak Kazanma :

Madde 166 - Kademe ilerlemesinde Devlet memuru ilerlemeye müstahak olduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.

Derece Değişikliğinde Aylığa Hak Kazanma :

Madde 167 - Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atanmada memur yükseldiği veya atandığı derecenin bu göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren bu derecenin 161 nci maddeye göre kazandığı kademe aylığı alır.

Görev Yeri Değiştirilen Memurların Aylıkları:

Madde 169- Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

1-4 Derecelere Atamada Aylığa Hak Kazanma :

1-4 Derecelere atananlara bu derecelerin aylığının atandıkları derecenin görevine başladıkları tarihten itibaren gün hesabıyla hesaplanarak ay sonunda ödenecektir.
190 Sayılı K.H.K ? ye göre kadro ve görev ünvanları değişen veya kaldırılan personelin atandıkları yeni kadroların aylık, mevcut ise ek göstergesi ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde aradaki fark giderilinceye kadar tazminat olarak ödenir. Ancak atanmış bulundukları yeni kadrolarda kaldıkları sürece yararlanabileceklerdir. Başka bir kadroya atanmaları halinde bu hakları devam edemeyecektir.
Kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyenlere 243 sayılı K. H. K. uygulanmaktadır. Bu uygulamada bir üst dereceye terfi eden memur bu haklarını takip eden aybaşından itibaren almaya hak kazanacaktır.Örneğin 2 nci derecenin 3 ncü kademesinde bir yılını doldurup kadrosuzluk nedeni ile 243 Sayılı K. H. K. uygulandığı takdirde bir kişi 1 nci derecenin 1 nci kademesine yükseltilmektedir. Tabiki 1 nci derecenin gösterge ve ek göstergesi, tazminatı daha yüksektir. Bu farklardan onayın çıktığı tarih değil, Tebellüğ tarihini takip eden aybaşından itibaren hak kazanacaktır.
Çünkü her ne kadar 1-4 derece ise de, 68/ B?ye göre atama gibi düşünülemez. 68/ B ?ye göre atamalarda tebellüğ tarihinden itibaren aradaki fark ilgiliye gün hesabı ile orantılı olarak hesaplanıp ödecektir.

Ek Göstergelerden Yararlanmanın Yükselinebilecek Derecelere Göre Sınıflandırılması :

Örnek : 1

Kazanılmış hak aylığı 2182 sayılı yasa ile 4 ncü dereceye yükselmiş bulunan ve bu dereceden aylık alan Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki ortaokul mezunu bir memur 36 ncı maddeye göre 4 ncü dereceye yükselemeyeceğinden ek göstergeden yararlanamayacaktır.

Örnek : 2

Kazanılmış hak aylığı 1 nci dereceye ulaşmış olan lise mezunu bir memur 3 ncü dereceden yukarıya yükselemeyeceği için aylık aldığı 1 nci derecenin ek göstergesi için 1200 den değil, kadrosu daha alt derecede de olsa 3 ncü dereceden aylık alanlar için öngörülen 650 ek göstergeden yararlanabilecektir.
Ancak 243 sayılı K.H.K ?nin 2 nci maddesiyle yeniden düzenlenen 37 nci madde ile, yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye istisnai olarak yükselme olanağı yaratılmıştır. Bu maddede yer alan koşullara haiz olanların kazanılmış hak aylıkları bir üst dereceye yükseltileceğinden bu dereceler için belirlenen ek göstergelerden yararlanacaklardır.

Örnek : 3

Lise mezunu olup, 3 ncü derecenin 4 ncü kademesinden aylık alan bir memurun son altı yıllık sicil not ortalaması 90 ve son sicilide olumlu ise, bu memurun kazanılmış hak aylığı ikinci dereceye yükseltilecek, aynı zamanda bu derece için öngörülen ek göstergeden yararlanacaktır.

Görevden Uzaklaştırılan veya Görevden Uzak Kalan Memurların Hak ve Yükümlülüğü

Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam eder.
Eğer memur göreve tekrar başlarsa geri kalan üçte biri kendisine ödenir.
Görevden uzaklaştırılan memur emeklilik hakkından yararlanacağından keseneklerinin T.C. Emekli Sandığına gönderilmesi gerekir. Keseneğe esas aylık ise 5434 sayılı yasaya göre üçte iki aylık tutarı değil, memurun esas aylığının yarısıdır.
Aile yardımı, çocuk yardımı, doğum ve ölüm yardımları ödenekleride herhangi bir kesintiye tabi tutulmadan ödenecektir.

TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ

Kapsam :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 nci maddesi kapsamına giren memurlar, aynı kanunun ek geçici 8 ve 16 ncı maddeleri kapsamına giren personel ile özel kanunlarında tedavi yardımı ve cenaze giderleri konusunda 657 sayılı kanuna göre işlem yapılacağına ilişkin hüküm bulunan personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

A) Yurt içinde;

a) Devlet memuru,
b) Devlet memurunun eşi,
c) Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu ana, babası,
d) Aile yardımı ödeneğine müstehak çocukları,

B) Yurt dışında;

a) Yurt dışında sürekli görevde bulunan Devlet memuru,
b) Geçici görev, bilgi ve görgü arttırmak veya staj yapmak üzere yurt dışına gönderilen Devlet memuru,
c) Yurt dışında sürekli görevde bulunan Devlet memurunun eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, babası, aile yardımına müstehak çocukları hakkında uygulanır.

HARCIRAH

Harcırah, buna hak kazananların bir yere sürekli veya geçici bir görevle gönderilmeleri halinde yolculuk dolayısiyle harcamak üzere verilen parayı ifade eder. Harcırah deyimi, yasanın anladığı anlamda, bu yasaya göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eder. Şartların üçüne birden haiz olması gereklidir.

HARCIRAH VERİLECEK KİMSELER

(11.12.1981 gün ve 2562 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değişik şekli)
Bu kanunda belirtilen hallerde :

1- Bu kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;
2- Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;
3- Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;
4- Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;
5- Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;
6- Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde yada refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;
7- Emekliye ayrılanlar ile bunlardan tekrar hizmete alınmaları dolayısıyla kesilmiş olan emekli aylıkları yeniden bağlananlara ve bunların aile fertlerine;
8- Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;
9- Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye?de bırakacakları aile fertlerine;
10- Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;
11- Bu kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;
harcırah verilir.
Ancak, becayiş olunanlar ile, mahallen temin ve görevlendirilmeleri mümkün ve mutat olan hizmetlilere ve bunların aile fertlerine yeni veya açıktan atanmalarında ve emeklilik hariç görevlerine son verilme hallerinde harcırah verilmez.

HARCIRAHIN UNSURLARI

1- Yol masrafı : Yolculukta kullanılacak nakil vasıtası ücretleridir.
2- Yevmiye : Yolculuk ve oturmalar dolayısıyle ilgililere iaşe ve ibate vs. giderlerin karşılığı olarak ödenir ve her yıl bütçe kanunu ile belirlenir.
3- Aile masrafı : Aile fertlerinden her biri için ödenen miktar.
4- Yer değiştirme masrafı : İlgililerin ikametgahlarını değiştirmeleri dolayısıyle yapmağa mecbur oldukları eşya nakil masrafları karşılığı olarak ödenecek parayı ihtiva etmektedir.

HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK YOL

(11.12.1981 gün ve 2562 sayılı kanunun 3 ncü maddesiyle değişik şekli)
Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.
Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.
Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur.
Birinci fıkraya göre takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır.

HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK AYLIKLAR

(11.12.1981 gün ve 2562 sayılı kanunun 4 ncü maddesi ile değişik şekli)
Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1-4 ncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır.
Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 ncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez.
Terfii suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.

DAİMİ VAZİFE HARCIRAHI

1- İlk defa bir memuriyete tayin olunanlara tayinleri sırasında yerleşmiş oldukları mahalden;
2- Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden;
3- Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden;
itibaren verilir.

YURT İÇİNDE TEDAVİ YARDIMINDAN YARARLANACAK OLANLAR

1- Devlet memurları,
2- Devlet memurunun eşi,
3- Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu ana ve babası,
4- Aile yardımına hak kazanan çocuklar.

YURT DIŞINDA TEDAVİ YARDIMINDAN YARARLANACAK OLANLAR

1- Yurt dışında sürekli görevde bulunan Devlet Memuru,
2- Yurt dışında sürekli görevde bulunan Devlet Memurunun eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, babası ve aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları yararlanır. Memur ile yurt dışında bulunmuyorlar ise yurt içindeki tedavi yardımı yükümlü olduğu ana, babası ve aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları yararlanır. Memur ile yurt dışında bulunmuyorlar ise yurt içindeki tedavi yardımı hükümleri uygulanacaktır.
3- Geçici görev, bilgi ve görgü arttırmak veya staj yapmak üzere yurt dışına gönderilen Devlet memurlarının yurt dışında hastalanmaları halinde yurt dışı tedavi yardımından yararlanırlar.

HASTALARA REFAKAT HALİNDE HARCIRAH

Hastalıkları icabı 18 nci maddenin (c) bendinde yazılı yerlere bir kimse refakatinde gitmesi lüzumu resmi tabip raporuyla tevşik edilenlere refakat edecek aile efradından birisine yalnız gidiş ve dönüş için ve aile efradından refakat edilecek bir kimse bulunmadığı takdirde kurumlarınca tefrik olunacak memur veya hizmetliye de bu işin devamı müddetince yevmiye ve yol masrafı verilir.